top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Beroepsprofessionaliteit

De Vaktherapeut Marisa Meerveld is lid van de Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie. Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.vaktherapie.nl en op www.fvb.vaktherapie.nl.

De Vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB. Deze is bij vraag in te zien.

Behandeling

In de beginfase wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.

Uw eigen doelstellingen en wensen zijn de leidraad voor de therapie. Regelmatig vindt evaluatie plaatst of de therapie u op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.

De sessies duren 60 minuten waarvan 45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

Er vindt regelmatig een overleg plaats waarin de therapeut zowel mondeling en wanneer overeengekomen schriftelijk verslag doet over uw ontwikkelingen binnen de therapie.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/betrokkenen.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGMO).

Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de therapie stopgezet.

 

Aanvulling bij behandeling van kinderen

De wettelijke vertegenwoordiger(s) (beide ouders c.q. gezinsvoogd) geven met een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie.

Er wordt een behandelplan opgesteld. Met evaluatieverslag en gesprekken worden de ouders/verzorgers op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Oudergesprekken waarin afstemming plaatsvindt met de ouders, maakt deel uit van de behandeling.

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met het dossier van uw kind. Indien nodig kan de therapeut met toestemming van de ouders/verzorgers informatie opvragen en/of verstrekken aan andere hulpverleners/betrokkenen. Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen.

 

Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.

Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft hij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Ook heeft de therapeut de wettelijke verplichting om hiervan melding te doen bij betreffende instanties.

Kosten

De kosten per therapiesessie bedragen € 94,00. Voor een uitgebreid overzicht van tarieven zie de website van Atelier Doorzicht, www.atelierdoorzicht.com

U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de therapeut geregistreerd lid is van de Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie, aangesloten bij de FVB.

Rond iedere twee sessies krijgt u de factuur toegestuurd. Deze kunt u ook gebruiken voor het declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

Betalingen dienen binnen14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen aan u worden doorberekend.

De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.


Afspraak annuleren

Natuurlijk kan het voorkomen dat u (of uw kind) ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. Alles binnen de redelijkheid die geboden wordt.

bottom of page