top of page
PRIVACY REGLEMENT

Voor iedere cliënt wordt een dossier aangelegd. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en evt. gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, dit na expliciete toestemming van de cliënt.

Om de privacy te waarborgen zal er voor gezorgd worden dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke en medische gegevens en dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens. Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van het dossier en heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden: • Om andere zorgverleners te informeren (dit gebeurt alleen met expliciete toestemming).  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid. • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie). • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

De gegevens van het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Op de zorgnota die de cliënt ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden: • naam, adres en woonplaats • geboortedatum • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht) • De datum van de behandeling • Een korte omschrijving van de behandeling • De kosten van het consult.

De cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van het eigen gedrag. De therapeut noch de praktijk voor Vaktherapie beeldend kan aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cliënt.

Al het gemaakte werk blijft het eigendom van de cliënt en mag bij beëindiging van de behandeling worden meegenomen.

Cookies en Analyses

Atelier Doorzicht maakt geen gebruik van Cookies. Wel maakt Atelier Doorzicht gebruik van Google Analytics om te zien welke pagina’s van de website vaak opgezocht worden. Alle informatie daarover is geheel anoniem en ook wordt het niet gebruikt voor advertenties

bottom of page